Adatkezelési tájékoztató

Tekintettel az adatvédelmi szabályozás 2018. május 25-én életbe lépő változásaira, amikortól is az Európai Unió területén zajló adatkezelésre az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete lesz az irányadó, a személyes adatok direkt marketing célú kezelése nem tekinthető jogos érdek érvényesítésének, ami azt jelenti, hogy szükséges hozzá az Ön hozzájárulása. Előzőek alapján a Zalakerámia Zrt. az Ön hozzájárulását kéri a marketing célú adatkezeléshez (adatkezelés jogalapja). Kérjük, adja meg a kért hozzájárulást a Zalakerámia Zrt. részére az alábbiak szerint. Felhívjuk figyelmét, hogy az Ön hozzájárulása nélkül a Zalakerámia Zrt. nem fog tudni hírleveleket és meghívókat küldeni Önnek, és nem fogja tudni felvenni Önnel a kapcsolatot semmilyen marketingtevékenysége kapcsán.

Az üzleti célú megkeresésekre vonatkozó hozzájárulása (személyes adatok kezelésének célja) az alábbi tevékenységekre terjed ki:

  • E-mail marketing,
  • tájékoztatás képzésekről, termékekről, akciókról.

A személyes adatok kezelője: Zalakerámia Zrt., jogosult az adatok kezelésére, továbbá arra, hogy az adatkezelésről tájékoztatást nyújtson a kapcsolattartók részére, és minden, az adatkezeléssel kapcsolatos megkeresésre reagáljon.

Az adatkezelés az adatoknak az Európai Unión (EU) kívülre történő átadásával nem jár. Az adatkezelő gondoskodik az iparágban elfogadott standardoknak megfelelő technológiai, fizikai, adminisztratív és eljárási védelemről annak érdekében, hogy biztosítsák a kezelt személyes adatok védelmét, bizalmas jellegét, integritását és hozzáférhetőségét. Ezek az intézkedések a Zalakerámia Zrt. iránymutatásaival és szabályzataival, illetve a vonatkozó adatvédelmi szabályozásokkal összhangban megakadályozzák a személyes adatok illetéktelen felhasználását és az azokhoz való illetéktelen hozzáférést, illetve az adatok feltörését (adatvédelmi incidenseket).

A Zalakerámia Zrt. az adatkezelés során adatfeldolgozókat nem vesz igénybe. A Zalakerámia Zrt. által kezelt adatokhoz a Zalakerámia Zrt. azon munkavállalói és a Zalakerámia Zrt. által egyéb jogviszony alapján foglalkoztatott személyek férhetnek hozzá, akiknek ez a munka– vagy egyéb szerződésükből, az irányadó jogszabályokból, a Zalakerámia Zrt.-nél irányadó vállalati szabályozásból fakadó kötelezettségeik teljesítéséhez szükséges

A személyes adatok más szolgáltatók (mint adatkezelők) részére nem kerülnek átadásra, amennyiben a Zalakerámia Zrt. úgy dönt, hogy megváltoztatja a direkt marketing politikáját és erre sor kerülne, minden esetben Ön tájékoztatást fog kapni az új adatfeldolgozó személyéről.

A hatályos törvényeknek megfelelően a személyes adatok az illetékes hatóságokkal közölhetők.

A marketing célú megkereséshez megadott (kezelt adatok) köre: vezetéknév, keresztnév, céges e-mail cím, cégnév, Pozíció.

A személyes adatok kezelésének időtartama: Az adatok kezelése mindaddig megvalósul, amíg a hozzájárulás visszavonásra nem kerül, illetve visszavonás hiányában mindaddig, amíg a fenti tevékenységek kapcsán szükséges, azzal, hogy az adatkezelés időtartama nem haladhatja meg a 10 (tíz) évet az adatgyűjtés időpontjától számítva. A személyes adatok véglegesen törlésre kerülnek az említett időszak lejártát követően, vagy miután az adatok törlését kérvényeztem, illetve abban az esetben, ha az adatkezelők megállapítják, hogy a kezelt személyes adataim helytelenek, és elmulasztom vagy nem kívánom közölni a helyes adatokat. Tudomásul veszem azonban, hogy az adatkezelő a személyes adataimat korlátozott körben megőrizheti annak érdekében, hogy igazolja a vonatkozó jogszabályoknak való megfelelést.

A hozzájárulásom önkéntes, de a személyes adataim kezelése elengedhetetlen a fenti célok eléréséhez. Ha a hozzájárulást megtagadom, illetve ha a későbbiekben az adataim javítását vagy törlését kérem, és a hozzájárulást visszavonom, akkor nem lesz lehetőségem a marketing, illetve promóciós tevékenységekben történő részvételre, és a Zalakerámia Zrt. nem küld a részemre sem hírleveleket, sem ajánlatokat, tájékoztatókat.

Tudomásul veszem, hogy mint érintett személy a Zalakerámia Zrt.-től az alábbi elérhetőségeken bármikor tájékoztatást kérhetnek, kérelmezhetem a rám vonatkozó adatokhoz való hozzáférést (ideértve azt a lehetőséget is, hogy mint Érintett elkérjem a velem kapcsolatban kezelt adatok másolatát is), kérhetem adataim helyesbítését (ideértve a hiányos adatok kiegészítését is), bizonyos korlátok között kérhetem bármely adatom törlését (ezt a Zalakerámia Zrt. megtagadhatja, ha pl. az adott adatra őt terhelő jogi kötelezettség teljesítéséhez szüksége van), kérhetem az adatkezelés korlátozását (ha pl. mint érintett vitatom az adatok pontosságát, vagy jogellenes adatkezelés esetén az mint Érintett ellenzem az adatok törlését), illetve gyakorolhatom adathordozhatósághoz való jogomat is (azaz kérhetem a rám vonatkozó adatok kiadását vagy más adatkezelő részére történő továbbítását).

Az Adatkezelő elérhetőségei:

Adatkezelő megnevezése:                                                  Zalakerámia Zrt.

Adatkezelő székhelye:                                                         8946 Tófej, Rákóczi u. 44.

Adatkezelő e-elérhetősége:                                               info@zalakeramia.hu

Adatkezelő képviselője:                                                       Dr. Jaramani Rafik

Adatkezelő belső adatvédelmi referense:                       Gonda Enikő

Belső adatvédelmi referens e-elérhetősége:            Eniko.Gonda@hu.lasselsberger.com

Az Érintettnek jogai sérelme esetén célszerű egyeztetést kezdeményeznie a Zalakerámia Zrt.vel, és amennyiben ez nem vezet eredményre, vagy az Érintettezt nem kívánja, jogosult bírósághoz vagy panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulnia. Bírósági eljárás kezdeményezése esetén a bíróság soron kívül jár el, és az Érintett dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg. A NAIH elérhetőségei: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; telefonszám: +36 1391 1400; fax: +36 1391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: naih.hu.